Rondell vid väg 283 i Grisslehamn

Väg 283, Grisslehamn, ombyggnad av korsning

Vad?
Ombyggnation av korsning till mindre cirkulationsplats.
Varför?
För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten i korsningen väg 283/Skatuddsvägen.
Nuläge
Projektering av bygghandling.

Om projektet
Vid korsning väg 283/Skatuddsvägen i Grisslehamn finns det problem med köbildning. Vägens utformning och karaktär stämmer inte överens med skyltning och trafikföreskrifter. I dagsläget upplevs det som att väg 283 är huvudled fast enligt trafikföreskrifter har fordon från Skatuddsvägen företräde vid vänstersväng in på väg 283.

När vi har byggt om korsningen kommer det att bli bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet i korsningen. Utformningen av korsningen kommer inte längre att upplevas motstrida nuvarande skyltningar och lokala föreskrifter.

Tidsplan
Byggstart
2024
Klart
2024