Rondell vid väg 283 i Grisslehamn

Väg 283, Grisslehamn, ombyggnad av korsning

Vad?
Ombyggnation av korsning till mindre cirkulationsplats.
Varför?
För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten i korsningen väg 283/Skatuddsvägen.
Nuläge
Projektering av bygghandling.

Om projektet
Vid korsning väg 283/Skatuddsvägen i Grisslehamn finns det problem med köbildning. Vägens utformning och karaktär stämmer inte överens med skyltning och trafikföreskrifter. I dagsläget upplevs det som att väg 283 är huvudled fast enligt trafikföreskrifter har fordon från Skatuddsvägen företräde vid vänstersväng in på väg 283.

När vi har byggt om korsningen kommer det att bli bättre framkomlighet och högre trafiksäkerhet i korsningen. Utformningen av korsningen kommer inte längre att upplevas motstrida nuvarande skyltningar och lokala föreskrifter.

Trafikverket planerar för byggstart av projekt Väg 283 Grisslehamn, ombyggnation av korsning i höst, med syftet att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen väg 283/Skatuddsvägen. Kontaktar er då era verksamheter kan påverkas.

Projektet:
Ombyggnation av befintlig trevägskorsning till en mindre cirkulationsplats, anläggning av nytt övergångsställe, gångbanor, anpassning av höjdnivåer, förbättra dagvattenhanteringen, anpassning/förstärkning av befintliga övergångsställen, utbyte/flytt av belysningsstolpar samt anpassning av befintlig parkeringsplats.

Trafik:
• Ett körfält och gångbana kommer vara öppet hela tiden och trafiken kommer regleras med trafikljus/vakt.
• In- och utfarter till fastigheter ska hållas öppna och tillgängliga för de personer som kräver tillgång till fastigheterna.
• Framkomligheten kommer vara begränsad för resande på väg 283 och Skatuddsvägen under produktionstiden (hösten 2024- våren 2025).
• Projektet har ingen möjlighet att leda om vägtrafiken med skyltning då det endast finns enskilda vägar i området, se bifogad fil.
• Redan i dagsläget bildas långa köer på platsen, så ber er att ta extra höjd för detta i era verksamheter och informera kunder/användare om att restiden kommer förlängas under perioden.

Tidplan:
Just nu pågår upphandling av entreprenör. Kontrakt kommer vara på plats kring månadsskiftet juni/juli och de kan tidigast börja arbeta på platsen i september 2024. Den nya anläggningen beräknas vara färdig till sommaren 2025.

Underlag:
Länk till Trafikverket

Kontaktvägar:
För frågor kan ni kontakta mig (projektledare), Joel Wennström (projektingenjör) eller Lars Munther