Grisslehamns samfällighet

Grisslehamns samfällighet
Grisslehamns samfällighetsförening GA:2 bildades 2004 efter en anläggningsförrättning avseende upphävande av Byholma ga:4 samt omprövning av Grisslehamn ga:2. I samfällighetsföreningen ingår totalt 538 fastigheter med c:a 17 km väg.Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av bilvägar. Genomfartsvägar och vägbelysning ingår inte i gemensamhetsanläggningens ansvar.

Exempel på vägar som vi underhåller är: Ekbacksvägen, Skatuddsvägen, Solgårdsstigen, Apeldalsvägen och Folkskolevägen samt bivägar till dessa.

Innevarande verksamhetsåret omfattar tiden 2023-05-01 – 2024-04-30
Styrelse:
Ordförande: Per Ljungström
Sekreterare: Yvonne Johansson
Kassör: Lennart Thor
Vägfogde: Tomas Jonsson

Organisationsnummer: 7717907–2371
Mail: vagforeningga2@gmail.com